Khám chữa bệnh

Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ CÔNG KHÁM

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM

BẢNG GIÁ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BẢNG GIÁ CHUYÊN KHOA